Skogbruk

Eiendommen omfatter 74.000 daa skog og 450 daa dyrket mark. Fra sør starter skogteigene nordøst i Kongsvinger kommune, rundt Lunderseter, og opp til kommunegrensen (5.500 daa). I Grue strekker Skaslia skog og Nordre Woller skog seg på hver side langs Skasens bredder. Frambergsteigene ligger rundt Frysjøen og nedover mot Kirkenær sentrum. Løvhaugen skog er den største sammenhengende teigen på 42.000 daa. Med Røgden i syd og svenskegrensen i øst er dette den opprinnelige Finnskogen med sine sangomsuste skoger. Lengst sør i Åsnes er Sørsåsen-teigen (1.800 daa). Driftssenteret for skogbruket er i den levende skogsgrenda Løvhaugen.

Kjell Skaraberget er skogfullmektig. Han bor på Løvhaugen og har sitt kontor der.

JORDBRUK
Jordbruket i dag består av to enheter; Berger gård på Kirkenær og Løvhaugen gård på Grue Finnskog. Begge jordområdene er leid ut.

AVVIRKNING
Årlig avvirkes ca 13000 m3 tømmer i skogene. Beliggenheten på skogene og driftsmetodene gjennom generasjoner, nå navnsatt som prinsippene etter «Levende Skog» normene, gjør at produksjonen av tømmer blir til noe av landets og Skandinavias beste kvalitet.

FORYNGELSE
Ettersom en stor andel av skogen, ca. 65 %, består av furumark, skjer også mye av foryngelsen ad naturlig vei. Skjermstillingshogst etterfulgt av frøtrestillingshogst med en påfølgende markbereding er den vanligste foryngelsesmetoden på furumark. På granmark er planting fortsatt den vanligste måten å få opp ny skog på, men kant- og skjermforyngelse brukes der forholdene ligger til rette for det.

UNGSKOGPLEIE
Årlig blir ungskogpleie utført på 6-700 da. Dette gjøres av egne mannskaper, som er kurset i dette. Det blir tatt hensyn til viltet i disse arbeidene ved at fuktskog ikke røres, kantsoner mot myr og vann spares, og at partier med særlig viktige viltområder blir stående urørt.

TYNNING
Praktisk talt all tynning foregår helmekanisert. Vårt faste tynningsmannskap kjører en Valmet 901 tynningsmaskin og en Valmet 840 lassbærer. Resten av tynningskvantumet settes bort til eksterne entreprenører.

ANNEN HOGST
Av hovedhogster utføres om lag 5 % manuelt med motorsag og traktor, resten foregår helmekanisert. Hestedrifter har vi år om annet, dette dreier seg da om uttak av spesialdimensjoner til forskjellige formål, som laftetømmer, takåser, stamblokk, finer osv.

SKOGSBILVEGER
Totalt har skogene om lag 120km med skogsbilveger. På Brandval Finnskog og i området rundt Kirkenær er vedlikeholdet av veger organisert i vegvedlikeholdsforeninger. Vegene på Finnskogen vedlikeholdes med eget mannskap og utstyr.